Vägledning för buller vid planering av bostäder

Exponering för höga bullernivåer är kopplade till stressreaktioner i kroppen. Buller har därför i forskning kopplats samman med ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid planering av bostäder är det viktigt att minimera bullrets negativa effekter på stadens invånare.

Vägledningen har sin utgångspunkt i gällande riktvärden för buller i förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande. Stadens lokala miljömål har sin utgångspunkt i att göteborgarna ska ha tillgång till goda ljudmiljöer ute och inne samt beslutet om att barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen.

Dokumentet ska också ses som en indikator för de krav som plan-och bygglagens (PBL) ställer för att människors hälsa inte ska äventyras. Vägledningen ska användas för samtliga planer, oavsett när planarbetet startat. Den gäller alltså även planer påbörjade före 2 januari 2015.

Vägledningen togs fram innan riktvärdena för bostäder och uteplatser ändrades igen under 2017. Principer och inriktningar som vägledningen anger ska därför ses gälla, men det är de nya riktvärdena för bostäder och uteplatser som gäller och ska tillämpas i berörda delar.

Filer och dokument