Om miljö och klimat i stadsplaneringen

Här kan du läsa om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kring mark, miljö och klimat inom stadsbyggande.

Vi ersätter miljöer som påverkas negativt vid exploatering

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Läs mer om hur vi arbetar med kompensationsåtgärder för natur och rekreation.

Vi arbetar med klimatanpassning

Vi har arbetat med frågorna kring klimatanpassning i över tio år. Staden gör flera saker för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur. Läs mer om hur staden arbetar med extremt väder. Inom kort kommer den första etappen i arbetet med en så kallad hydromodell att vara slutförd. I hydromodellen kopplas markyta, rör under mark, havsnivå och flöden i vattendrag ihop till ett stort system. Med hjälp av hydromodellen kan vi göra simuleringar över förhöjda nivåer i hav, sjöar och vattendrag, kraftiga regn med mera. Vi kan också simulera olika åtgärder för att minimera skador.

Vi medverkar i EU-projektet Step Up, som har till syfte att utveckla en modell för att förbättra städers energiplanering och därmed nå uppsatta klimatmål. Projektet ska också stärka de deltagande städernas energiåtgärdsplaner. 

Naturreservat och strandskydd

Staden arbetar också med att bilda kommunala naturreservat. Till exempel exempelvis bildades ett naturreservat kring Välen under 2013. Läs mer om kommunala naturreservat.

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet med strandskydd är att långsiktigt se till att alla ska kunna komma ner till stränder och vatten, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter. På några få ställen i Sverige är strandskyddet borttaget. Vid planering och byggande i anslutning till hav, sjöar och vattendrag måste strandskyddet beaktas. Det pågår för närvarande en omarbetning av strandskyddet. Läs mer om strandskydd kopplat till bygglov.