Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden.

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Det är konkurrens om yta när staden växer. Samtidigt måste de gröna värdena finnas för att få den hållbara staden vi vill ha. Göteborg Stad arbetar för att stärka viktiga värden som naturen kan erbjuda i form av gratistjänster, så kallade ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster är att växter renar luft, att träd och buskar dämpar buller, att insekter pollinerar grödor, att dammar renar vatten och att människors hälsa och livskvalitet ökar i naturen.  

Syftet med grönytefaktorer och kompensationsåtgärder är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till värdefulla natur- och rekreationsområden och andra ekosystemtjänster samtidigt som staden växer.  

Kompensationsåtgärder  

Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering och byggande. I Göteborgs stad finns riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt. Riktlinjerna säger att vid exploateringar ska man i första hand försöka undvika eller minimera påverkan på ekosystemtjänster, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt ska kompensation övervägas. Det kan till exempel vara att värdefulla träd inte behöver fällas. Om det inte går behöver detta kompenseras genom att flytta eller plantera nya träd eller skydda träd på en annan plats. Behovet av kompensation avgörs utifrån en bedömning av hur värdefulla funktionerna är och hur stor påverkan blir.  

Grönytefaktorer  

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga hur mycket hjälp vi får av gröna och blåa ytor att hantera vissa miljöutmaningar i nya detaljplaner eller andra exploateringsprojekt. Det kan till exempel vara att gräsmattor och andra mjuka markytor fördröjer och renar regnvatten, träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, minskar bullernivåer och är boplats för växter och djur. Göteborgs Stad ska hantera miljöutmaningarna i stadsplaneringen genom att främja och använda ekosystemtjänster på ett effektivt sätt. Målet med grönytefaktorn är att garantera en viss mängd grönyta i ett område som exploateras. I områden som saknas grönytor kan det behöva skapas nya ytor, till exempel blomsterrabatter eller plantering av träd. 

Om Göteborgs Stad äger marken som ska exploateras ska riktlinjerna för kompensationsåtgärder och grönytefaktormodellen tillämpas. Om Göteborgs Stad inte äger marken kan åtgärderna frivilligt regleras eller beskrivas i exploateringsavtal med exploatör eller markägare. 

Här nedan finns mer information om grönytefaktorer och kompensationsåtgärder. Där finns också checklistan som handläggare i plan- och exploateringsprojekt använder för att bedöma behovet av kompensationsåtgärder: 

Filer och dokument