Göteborgs Stads arbete med klimatförändringar

När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer måste det göras med hänsyn till de stigande vattennivåerna. Runt år 2030-40 behöver mer omfattande skydd mot högvatten vara på plats.

Regnrabatter

I takt med att klimatet ändras ökar risken för översvämning. Skyfall, i kombination med att tak och asfalterade ytor inte kan ta upp allt vatten, blir problem. Vattnet har ingenstans att ta vägen och avloppssystemet klarar inte att svälja för mycket regn på en gång. Regnrabatter, även kallade regnträdgårdar, kan vara en del av lösningen.

Regnrabatt

Underlag för översvämningshantering

I verktyget vatten i staden redovisas högvattenhändelser från hav, höga flöden och skyfall. Dessutom redovisas historiska regndata.

Vatten i staden

Planeringsverktyg för att minska konsekvenser vid skyfall

Skyfallsmodellen är ett planeringsverktyg som staden använder för att simulera skyfall. Modellen är den största i sitt slag i Sverige och är vägledande vid strategisk planering för att minska konsekvenserna vid översvämningar.

Det är viktigt att ha i åtanke att skyfall är väldigt lokala och därför inte kan förväntas drabba hela Göteborg. Vid planering av byggnationer tar staden hänsyn till klimateffekter och arbetar med riskanalyser.

100-års regn - Skyfallsmodellen - simulering

Visualisera höga vattennivåer

I 3D-verktyget Citiesplanner kan du själv gå in och se vilka vattennivåer som extrema väder skapar i Göteborg. Det som visas är hur högt vattnet hamnar vid riktiga oväder, höga regnmängder med mera. Idag är den nivån +1,8 meter över medelvattennivå.

Visualisering av höga vattennivåer

För år 2100 så beräknas att vattenståndet är 1,0 meter högre och vid extrema väder +2,8 meter över dagens medelvattennivå. Beräkningarna bygger på olika scenarier och det finns osäkerhet i beräkningarna. Därför har vi också med ett alternativ på +3,8 meter över dagens medelvattennivå. Detta skulle kunna inträffa redan år 2100 om alla osäkerheter pekar åt samma håll. Det är inte sannolikt just år 2100, men fram mot år 2150-2250 är det troligt.

Det är viktigt att komma ihåg att 3D-verktyget inte tar hänsyn till de skydd som finns idag utan endast visar vattnets nivå utan vallar och murar. I verkligheten är dagens extremnivå inte lika dramatiskt som bilderna visar, eftersom det finns skydd för byggnader och platser i Göteborg. Men för de högre nivåerna kommer det att behövas ytterligare skydd. Även för befintliga tunnlar och kommande tunnelbyggen finns eller planeras skydd för att klara höga vattenstånd.

Samarbete på internationell nivå

Göteborgs Stad samarbetar även internationellt inom ramen för FN kampanjen "Making Cities Resilient" (hur samhällen återhämtar sig efter en kris). Forskare och tjänstemän möts för att diskutera utmaningar och lösningar. Syftet är att utbyta erfarenheter mellan städer för att skapa bättre anpassning till extrema väderhändelser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttade utbytet praktiskt och ekonomiskt. Både Göteborg och New Orleans arbetar proaktivt och ligger på framkant för att skapa resiliens (beredskap). Det finns likheter mellan dessa städer vad gäller utmaningar storlek och geografi. 

Läs mer om New Orleans-utbytet

Stephenson Disaster Management Institute
Making cities resilient