Rapporter och statistik om extremt väder

Här kan du ta del av rapporter och utredningar inom Göteborgs Stads klimat- och miljöarbete i stadsplaneringen.

Uppskattning skadekostnader och skyfall

Riskkartläggning av skyfallssimulering

Granskning av kostnads- nyttoanalys

Slutrapport översvämningar

Beslutsstöd skyfall

Slutrapport - Beslutsstöd skyfallshantering

Skyfallssimulering

 Sweco slutrapport Bilagor

Planeringsnivåer Kvillebäcken och Göta Älv

Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken

Hydromodell Kvillebäcken del 1

Hydromodell Kvillebäcken del 2

Planeringsnivåer Mölndalsån-Säveån

Planeringsnivåer för Mölndalsån och Gullbergsån

Planeringsnivåer för Gullbergsån och Säveån

Planeringsnivåer för Fattighusån, Norra Hamnkanalen och Rosenlundskanalen inom Vallgraven

Förstudier

Yttre portar mot havet
Skyddsportar utlopp till Göta Älv
Översvämningsskydd längs Göta Älv

Hydromodellens delstudier

Användarvägledning
Planeringsnivåer längs åarna

Modelldokumentation för Mölndalsån och Säveån
Modelldokumentation för Centrala Göteborg

Konsekvenser Centrala Göteborg

Simuleringsuppdrag 1A (100 års regn)
Simuleringsuppdrag 1B (10 och 500 års regn samt högvatten hav)
Simuleringsuppdrag 1C (inklusive existerande skyddsbarriärer)
Simuleringsuppdrag 1D (uppdatering järnvägsområde)
Simuleringsuppdrag 1E (korrelation nederbörd och högvatten hav)
Simuleringsuppdrag 1F (invallning till nivå + 2,5 m)

 Mölndalsån och Säveån

Simuleringsuppdrag 2 A (högvatten hav 2100)

Invallning och portar

Simuleringsuppdrag 3 A (Mölndalsån o Säveån)
Simuleringsuppdrag 3 B (Kvillebäcken)

Yttre barriär mot havet

Simuleringsuppdrag 4 A

Extremt väder

Vind-och vågeffekter Göta Älv
Kostnads-nyttoanalys av översvämningsåtgärder
Temporära skyddsvallar
Inventering vattennivåmätning
Havsnivåhöjning och samhällsviktiga anläggningar
Kostnadssammanställning Gullbergsvass
Hur väl rustat är Göteborg Fas 1
Extrema väderhändelser Fas 2
Guide för analys av översvämningsrisker
Riskhänsyn vid hantering av översvämningsrisker