Kulturvärden i bygglovprocessen

I bygglovsärenden som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer krävs ofta fördjupade kunskaper och kontroll under byggprocessen. Nedan förklaras innebörden av olika begrepp och steg i bygglovprocessen olika skeden.

Det är byggnadsnämndens ansvar att pröva om plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värde uppfylls i samband med bygglovsprövning. För att göra det kan byggnadsnämnden behöva kompletterande information och kunskap från sökande i form av t.ex. en antikvarisk förundersökning, ett antikvariskt utlåtande. För att möjliggöra en uppföljning av att de kulturhistoriska värdena hanteras varsamt kan krav på en antikvarisk kontrollplan utställas i bygglovskedet. Samtliga moment kräver en antikvaries deltagande. Om byggnadsnämnden bedömer att sådant material behövs är det alltså upp till sökande att kontakta och anlita en sakkunnig antikvarie som kan hjälpa till med att ta fram efterfrågade underlag. Dessa krav kan även utställas i samband med anmälningspliktiga åtgärder, exempelvis underhållsåtgärder.

Det är alltid byggnadsnämnden som avgör huruvida en förslagen åtgärd uppfyller plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

Antikvarisk förundersökning

Resultatet av en förundersökning ska ha tydliggjort byggnadens kulturvärden, kvaliteter och särskilda egenskaper, samt identifiera vilka delar som är värdebärare. Underlaget ska vara tydligt och lättåtkomligt.

Vid fråga om ändring ska förundersökningen svara på frågan om det utifrån byggnadens kulturvärden är möjligt/lämpligt att genomföra en ombyggnation, tillbyggnad, fasadändring eller annan åtgärd. Detta förutsätter ett väl grundat resonemang med motivering. Förundersökningen ska alltså redovisa om och i sådana fall vilka konsekvenser föreslagen åtgärd bedöms få för de identifierade kulturvärdet.

Till förundersökningen bör således kopplas en konsekvensbeskrivning. Av den ska det framgå hur man avser att tillgodose varsamhetskraven och hur avvägningar gentemot andra grundläggande samhällskrav (tekniska egenskapskrav) har skett.

Antikvariskt utlåtande

Ett mer kortfattat dokument än exempelvis en antikvarisk förundersökning och utgör oftast steg två i ett pågående ärende. Utlåtandet ska ta ställning till ett bearbetat bygglovförslag gällande utförande och tillvägagångsätt. Utlåtandet ska beskriva hur den planerade förändringen påverkar byggnadens kulturhistoriska värden och vilka konsekvenser den planerade förändringen får. Detta förutsätter ett väl grundat resonemang med motivering. Under själva bygglovsprövningen tittar man på utlåtandet. Förslaget kan komma att justeras utifrån det inkomna antikvariska utlåtandet.

Det är alltid byggnadsnämnden som avgör huruvida en förslagen åtgärd uppfyller plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värde, t.ex. om föreslagen åtgärd utgör en förvanskning eller inte.

Antikvarisk kontrollplan

För att följa upp de viktiga värden som den antikvariska förundersökningen eller utlåtandet har identifierat kan det behövas en antikvarisk kontrollplan.

I den antikvariska kontrollplanen vill byggnadsnämnden veta; Vilka handlingar som används som underlag för kontrollen. På vilket sätt kontrollen görs och mot vilken handling, om det är en okulär besiktning eller ritningsgranskning etc. Vissa delar kanske kräver övervakning av arbetet? Vilka platsbesök och vilka arbetsmoment som kontrollerades. Kontrollpunkterna ska vara knutna till det som pekats ut i den antikvariska förundersökningen/utlåtandet.

I mindre ärenden där byggnadsnämnden bedömer att bygglov och startbesked kan ges samtidigt lämnas utlåtande och kontrollplan in före bygglovet. I större ärenden lämnas utlåtandet in först och kontrollplanen lämnas in senare efter beslut om bygglov, men före startbesked.

Sakkunnig kulturvärden

Det är byggherrens ansvar att erforderlig kontroll genomförs. I samband med startbeskedet gör byggnadsnämnden en bedömning av om byggherrens egenkontroll kan anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets krav kan antas bli uppfyllda.

Är den engagerade antikvarien som under byggprocessen har ansvar för att punkterna i den antikvariskakontrollplanen följs. Vanligtvis är det samma antikvarie som har tagit fram utlåtande och kontrollplan som gör detta.