Kulturhistorisk miljö

Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Den kan innefatta enskilda byggnader, trädgårdar, såväl som värdefulla bebyggelsemiljöer och odlingslandskap. Att bevara, underhålla och utveckla den bebyggda miljöns kulturhistoriska värden är en viktigt del av samhällsbyggnadsprocessen.

Kulturvärden, eller kulturmiljövärden som det också kallas, är ett allmänt intresse som regleras av såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. Att vårda och underhålla kulturvärden utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar stadsutvecklingsprocess.

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Det kan vara områden som innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de bedöms som viktiga för hela landet.

Visste du att det finns över 2 400 byggnadsminnen i Sverige? Byggnader och miljöer med ett extra stort kulturhistoriskt värde kan få ett särskilt skydd som byggnadsminnen. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet övervakar och handlägger ärenden för fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och statliga byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym ett till tre är stadens Kulturmiljöprogram som hjälper stadens invånare och förvaltningar att verka för, samt att ta ansvar för lagens formella krav om att värna kulturhistoriska värden.

All bebyggelse omfattas idag av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Är byggnaden eller bebyggelsemiljön dessutom utpekad- eller bedöms som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får den inte förvanskas.

I bygglovsärenden som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer krävs ofta fördjupade kunskaper och kontroll under byggprocessen. Nedan förklaras innebörden av olika begrepp och steg i bygglovprocessen olika skeden.