Planering av naturreservat och andra områdesskydd

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. Det finns även andra områdesskydd. Dessa kan bildas av kommunen eller av länsstyrelsen. Exempel på områdesskydd är naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och naturminne.

Prioriteringsordning för skydd av natur, kultur och friluftsliv

Stadsmiljönämnden beslutar om en prioriteringsordning för områden som staden bör skydda. Stadsmiljöförvaltningen tar tillsammans med andra berörda förvaltningar inom staden fram underlaget till beslut. 

Oftast är det stadsmiljönämnden som beslutar om skydd av områden men i vissa fall tas beslutet av Kommunfullmäktige.

Kommunen bildar natur- och kulturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Varje naturreservat är unikt och därför varierar naturreservatens syften och föreskrifter. I vissa reservat är all ekonomisk markanvändning förbjuden, men i en del reservat som främst avsatts till förmån för friluftslivet kan exempelvis jord- och skogsbruk tillåtas i normal omfattning. Föreskrifterna ska vägas mot enskilda intressen, så att föreskrifterna inte blir mer omfattande än att syftet med skyddet kan uppnås.

Innan kommunen beslutar om att bilda ett nytt naturreservat eller annan form av områdesskydd skrivs ett förslag till beslut. Förslaget skickas på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörda myndigheter och intresseorganisationer som får möjlighet att lämna synpunkter. 

Förslag till reservatsbeslut ska innehålla:

  1. en beskrivning av områdets naturförhållanden, naturtyper, kulturmiljöer och särskilt skyddsvärda arter
  2. skälen till att bilda naturreservat
  3. förslag på föreskrifter
  4. ett utkast till skötselplan
  5. kartor

De synpunkter som framförs kan innebära att förslaget behöver ändras. Till exempel kan reservatsgränsen justeras och föreskrifter förtydligas. Eventuellt behövs ytterligare en remissrunda innan staden kan besluta om naturreservatet eller områdesskyddet. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. När ett naturreservat är bildat markeras gränserna med stolpar med en snöstjärna på blå botten. Vid entréerna till reservatet sätts informationsskyltar upp som beskriver områdets natur och sevärdheter.

Föreskrifter i reservaten

I alla reservat finns olika föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra i området. Göteborgs Stad kan ge tillstånd eller dispens från föreskrifterna i de kommunala reservaten om det finns skäl för det. I de statliga reservaten är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som kan ge tillstånd eller dispens.

Ansök om tillstånd eller dispens i kommunens naturreservat

Pågående reservatsarbeten i kommunen 

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

Kulturreservatet Slottsskogen

Kommunala naturreservat

Stora Amundön och Billdals skärgård

Välen 

Hult Åsen