Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Hisingsbron - Ny bro över Göta Älv

Arpeggio blev det vinnande förslaget i designtävlingen.
Illustrationen är gjord av
Mattias Henningsson-Jönsson

Syftet med förslaget är att möjliggöra uppförandet av en bro över Göta Älv som ersättning för Götaälvbron. Förslaget innebär en bro över Göta Älv i Stadstjänaregatans förlängning med dubbelriktad gång- och cykelbana på båda sidor samt ett kollektivtrafikfält och två körfält i vardera riktning. Målsättningen för en ny älvförbindelse är att bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta Älv genom att knyta samman stadsdelarna på norra och södra älvstranden. Bron ska bidra till att stärka hela regionen. Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Invigning av Hisingsbron skedde sommaren 2021. Avslutande arbeten kring bron pågår fram till sommaren 2022.


Detaljplan


Detaljplanen för Bro över Göta Älv, antogs i Kommunfullmäktige 2014-11-27 och vann laga kraft 2016-05-23. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5219.Vattendom


4 maj 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom av överklagan. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens deldom endast under rubriken Villkor, punkten 15. Miljödomen vann laga kraft i samband med att överklagandetiden gick ut den 2 juni 2016.Järnvägsplan


Järnvägsplanen fastställdes 2016-05-25.Det vinnande förslaget i designtävlingen för Hisingsbron är Arpeggio, ritat av Dissing+Weitling Achitecture, Leonhardt, Andrä und Partner, Ljusarkitektur och ELU.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966830314675372,57.71459377005082]},"properties":{"id":"BN0359/10","name":"Centrala Göteborg - Hisingsbron - Ny bro över Göta Älv","address":"","preamble":"","header":"Centrala Göteborg - Hisingsbron - Ny bro över Göta Älv","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0359/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK BN0359/10
 • Diarienummer FK FN1529/09
 • Planens formella namn Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Peter Fjällhed

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 71
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede.

  Planerade naturreservat finns listade i översiktsplanen för Göteborg. Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda naturreservat. De kommunala naturreservat som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta. Reservatsärendena redovisas för nämnden vid flera tillfällen under processen.

 2. Järnvägsplan och vattenverksamhet - samråd

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Järnvägsplan - granskning

 6. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Informationsmaterial

 12. Pågående arbeten

 13. Presskontakt

 14. Så påverkas trafiken