Plan- och byggprojekt

Engelbrektslänken

Bild: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap)

Engelbrektslänken är en ny spårvägsförbindelse i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Spårvägsnätet i centrala Göteborg är känsligt för störningar. Det gäller både vid planerade ändringar och mer oplanerade trafikomläggningar. Vi står inför flera projekt som kommer att påverka spårvagnstrafiken, till exempel renovering av kanalmurarna utmed Fattighusån och Stora Hamnkanalen, ombyggnad av Drottningtorget och byggandet av Bangårdsförbindelsen. Det innebär att pårvagnstrafiken måste ledas om under dessa arbeten. Då blir Engelbräktslänken avgörande.

När Engelbrektslänken är på plats blir det möjligt att avlasta trafiken vid Brunnsparken som är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. För att förbättra framkomligheten för cyklister planeras också en cykelväg utmed Engelbrektsgatan. Målet är att starta arbetet så snabbt som möjligt eftersom så många andra viktiga projekt hänger på att länken blir klar.

Vad händer just nu?

Projektet bjuder nu in särskilt berörda längs sträckan till undersökssamråd. Samrådet gäller vår ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för förberedande åtgärder inför anläggande av en ny spårvägslänk längs Engelbrektsgatan. Samrådshandlingarna finns här på sidan i menyn till höger - Samråd.
Synpunkterna ska vara trafikkontoret tillhanda senast den 11 mars 2022, ange diarienummer 5819/21.
Adress: Trafikkontoret Box 2403 403 16 Göteborg
E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN4375/20

Kontaktuppgifter

Lena Törnros

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 14
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Mikael Reidal

Trafikkontoret
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Samråd

    Samråd gällande planerade åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksamhet och Natura 2000.

  2. Utredning - Trafikprojekt

  3. Startskede - Trafikprojekt

  4. Byggskede - Trafikprojekt