Plan- och byggprojekt

Vasabron

Sommaren 2019 öppnade den nya Vasabron för trafik efter två års ombyggnation. Den nya bron är något bredare och har en starkare konstruktion än den gamla för att klara framtidens transporter till Göteborgs innerstad. Målet har varit att bevara och återskapa så mycket som möjligt av brons vackra utseende.


Sedan 1907 har bron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Med tiden fick den sprickor och 2017 startade rekonstruktionen av bron.


– Stor omsorg har lagts vid att återskapa så mycket som möjligt av Vasabrons utseende. Räckena, balkarna, masterna, allt är varsamt renoverat och tillbakasatt för att bevara en bit av Göteborgs historia, berättar trafikkontorets projektledare Ove Sikén.


Vasabron är en av Göteborgs paradbroar och Sveriges bäst bevarade jugendbro och en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs Innerstad.


– Ombyggnaden av Vasabron har visat vilken viktig funktion en enskild bro över vallgraven faktisk fyller. Och vi vill tacka för visat tålamod under byggtiden, säger Ove Sikén.


Den nya Vasabron blev försenad över ett år på grund av problem med den tidigare entreprenören och grundläggningen av bron. Nu kan dock bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och andra fordon rulla över bron igen. Förhoppningsvis i minst 100 år till.Vasabron invigdes under Gothenburg Culture Festival


Bron öppnade den 15 juli och den 10 augusti var det festlig återinvigning. Första gången Vasabron invigdes, 1907, var kronprins Gustaf inbjuden. Men till den väntande folkmassans stora förvåning rullade hans vagn över Vasabron utan att stanna. Till återinvigningen kom prinsen tillbaka!


Läs mer om invigningen härFakta om Vasabron: • En av Sveriges mest bevarade jugendbroar och en av Göteborgs paradbroar.

 • Byggdes 1906-1907.

 • Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg.

 • Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter.

 • Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.

 • Läs mer om Vasabron
  Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

190528: Så här kör du mot Kungstorget i juni


Veckan efter pingst (vecka 24) och tre veckor framåt gör vi det sista arbetet vid spårområdet på Grönsakstorget. Under arbetet behöver vi leda om trafiken mot Kungstorget via Södra Larmgatan. Du som kommer från Viktoriabron och ska köra Västra Hamngatan i riktning mot Domkyrkan kan svänga vänster direkt från Södra Larmgatan.Läs mer här
190201: Den provisoriska spontkonstruktionen rivs


I februari fortsätter betong- och stenarbeten på det norra landfästet och anslutande kajmurar. Vi river också den provisoriska spontkonstruktionen på södra sidan för att ge plats för formställningen som ska bära upp form och armering till broöverbyggnaden. Rivningen kan i perioder innebära en del buller. En extra byggkran har etablerats på norra sidan för att arbetena ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Rekonstruktionen av Vasabron löper på enligt tidplan och under februari pågår arbetet måndag till söndag kl 7 – 19.Läs mer här181226: Betongarbeten och stensättning i januari


I januari pågår betongarbete för det norra brofästet. Det mellersta brofästet färdigställs med återmontering av sten från den gamla bron. I takt med att brostöden blir klara börjar vi i slutet av januari att riva den tillfälliga sponten. Rivningen kan i perioder innebära en del buller. Arbetet kommer att pågå måndag till söndag 7-19 med uppehåll under helgdagar.Läs mer här181130: Sahlgrensgatan öppnas för gående under julhandeln


Sahlgrensgatan kommer att vara öppen under julhandeln i december. För att gående ska kunna passera arbetsplatsen säkert blir en delsträcka av passagen genom tillfällig gångtunnel.


Under december pågår betongarbete då mellanstödet och norra landfästet byggs. Stenen från den gamla bron återmonteras. Arbeten kommer att pågå måndag till söndag 7-19.Läs mer här
181101: Spårarbetet vid hållplats Grönsakstorget avlutas under november


Under första veckan i november (v 45) avslutas pålning och schaktning för det norra och mellersta brostödet. Därefter pågår mindre bullrande arbeten i form av gjutning av bottenplatta och nya brostöd. Ett arbete som kommer att pågå fram till jul. Spårarbetet vid hållplats Grönsakstorget avlutas under november, vecka 47.Läs mer här181003: Grundläggnings- och spårarbete under oktober


I oktober fortsätter grundläggningen av mittenstödet och Vasabrons norra landfäste. Arbete på helger och vissa kvällar fram till kl 22.00 kommer att pågå. Med start den 15 oktober byter vi spåren vid hållplats Grönsakstorget. Det innebär att asfalten mellan spåren schaktas bort, spårkonstruktionen förstärks och vissa delar byts ut innan asfalten återställs. Därmed tas den grönyta som etablerades där i juni bort. Spårarbetet pågår dagtid mellan kl 07 – 16 och innebär en del buller.Läs mer här180926: Ny sluttid för Vasabron - öppnar juli 2019


Konstruktionsfel försenar arbetet ytterligare.


Den förra entreprenören som påbörjade arbetet med en ny Vasabron använde bristfälliga konstruktionslösningar och orsakade förseningar i projektet. Det ledde till att trafikkontoret hävde kontraktet. Efter hävningen genomfördes kompletterande geotekniska undersökningar som visar att en stor del av spontkonstruktionen från tidigare entreprenad måste göras om från grunden, något som försenar projektet med ytterligare fem månader.Läs mer här180823: Kvälls- och helgarbete i augusti och september


Med start vecka 35 och cirka sex veckor framåt kommer vi att bygga en provisorisk pålbrygga ut i kanalen. Den behövs för att kunna göra schakt- och pålningsarbetet för de två sista brostöden. För att inte tappa fart kommer arbetet att pågå måndag till fredag kl 07 – 22 och helger kl 08 – 19. I perioder kommer arbetet innebära en del buller.


Gjutningsarbeten för det södra landfästet och återmontering av sten från den gamla bron har pågått under sommaren och fortsätter under de kommande veckorna.180628: Arbetet med Vasabron åter igång


Under sommarmånaderna juli och augusti kommer arbete pågå med en provisorisk spontkonstruktion som ska ersätta den spont som flyttade på sig under tidigare entreprenad. Arbetet sker på den norra sidan och kommer i perioder att innebära en del buller.


Samtidigt startar betonggjutningar för det södra landfästet och montering av granitsten som tillvaratagits från den gamla bron.


Arbetet bedrivs måndag till fredag mellan kl 07:00 – 19:00. Vi kommer också att arbeta en del helger mellan kl 08 – 17.are entreprenad och ersätta den med ny spont. Ett arbete som kommer att låta en del.
180614: En grön skön plats att hänga på under byggtid


Samtidigt växer just nu en tillfällig mötesplats fram på hållplats Grönsakstorget. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborgs Stads förvaltningar genom ”Trygg och vacker stad”. Tanken är att det ska bli en plats där innerstadens besökare kan hänga, uppträda eller kanske ta en kaffe i solen.
Göteborgs Stad kommer att göra flera liknande satsningar för att aktivera stadens byggarbetsplatser. En stor del av det vi bygger upp vid Vasabron kommer kunna återanvändas på andra platser senare.

Här kan du läsa mer om när Hållplats Grönsakstorget blir "sommarhäng".
180515: Ny entreprenör ska bygga klart Vasabron


Upphandlingen av ny entreprenör för Vasabron är nu avslutad. Det blir Veidekke som får avsluta rekonstruktionen av Vasabron.Innan arbetet kan dra igång väntar dock tio dagar då överklaganden kan komma in.– Vi vill komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att överklagandeperioden är slut. Vårt fokus är att få bron färdig och vi har en tajt tidplan för att kunna åstadkomma det, säger Ove Sikén, projektledare för rekonstruktionen av Vasabron.I förfrågningsunderlaget som låg med i upphandlingen av ny entreprenör för bron angavs att bron ska vara klar i februari 2019.180313: Trafikkontoret häver kontraktet med entreprenören för Vasabron


Förseningen i projekt Vasabron är påfrestande för oss och verksamheter i staden. Trafikkontoret har sedan november förra året fört samtal med entreprenören för att hitta lösningar för att minimera förseningen och snabba på produktionen. Entreprenören har dock under denna tid inte kunnat presentera en acceptabel tids- och handlingsplan. Istället varslar de om nya förseningar, till slutet av februari 2019. Nu har tålamodet tagit slut och trafikkontoret häver kontraktet för att ta kontroll över situationen och se till att få bron klar.


– Vi beklagar att det har blivit så här men när en leverans inte fungerar måste vi agera, säger Susanne Hultgren, avdelningschef för Investering & Exploatering på trafikkontoret.

Här kan du läsa frågor och svar kring hävningen av kontraktet171201: Arbetet med Vasabron försenas


Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet (mot Grönsakstorget) då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat skjuts arbetet fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören.Här kan du läsa "Frågor och svar" kring förseningen av Vasabrons rekonstruktion171120: Helg- och kvällsarbeten i november


Läs mer i trafiknytt.


171004: Vi går in i en intensiv period av bullrande moment när vi gör grundläggningsarbeten för den nya bron. Trafikomläggningen via Magasinsgatan förlängs.


Läs mer i trafiknytt.


170706: Nya trafikomläggningar vid Vasabron


Läs mer i trafiknytt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.965751797125932,57.70184347550823]},"properties":{"id":"TK0915/15","name":"Vasabron ","address":"","preamble":"","header":"Vasabron ","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TK0915/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK TK0915/15
 • Planens formella namn Vasabron

Kontaktuppgifter

Ove Sikén

Trafikkontoret
 • Telefon 031 365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikarbete färdigställt

 2. Tidplan trafikprojekt

  • Vi börjar riva gamla Vasabron i juni 2017.

   Sommaren 2019 kommer du att kunna använda den nya Vasabron.

 3. Arkeologisk undersökning

  Att gräva i mark där det har bott människor i flera hundra år kräver ibland att vi gör undersökningar för att inte skada arkeologiska fynd eller platser. Det är Länsstyrelsen

 4. Upphandling

  All upphandlig sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

 5. Information