Plan- och byggprojekt

Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg

Syftet med ändringen är att upphäva ett utfartsförbud.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid stadsbyggnadsnämndens möte den 28 mars 2023 och stadsbyggnadsförvaltningen kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.866295199274864,57.73804317346072]},"properties":{"id":"SBF-2023-00411","name":"Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00411","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00411
 • Planens formella namn Ändring av Detaljplan vid John Bunyans väg inom stadsdelen Björlanda.

  Tidigare diarienummer för SBK 0446/22.

Kontaktuppgifter

Robert Garpetun

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 25
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ellen Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 79
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.