Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Styrsö 3:159 som är bebyggd med bostadshus blir planenligt för bostadsändamål.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 19 oktober 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.769280594828798,57.62081813176863]},"properties":{"id":"BN1488/15","name":"Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken","address":"","preamble":"","header":"Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1488/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1488/15
 • Diarienummer FK FN4023/18
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Irén Forsberg

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 59
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sara Brycke

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.