Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid Majvallen

Detaljplanen avser området Majvallen. Förslaget till ändringen av detaljplanen innebär kortfattat att användningen Centrum1, föreningsändamål, läggs till som då omfattar att föreningsliv utanför idrotten också har möjlighet att använda området. Scouterna är intressenter. Idrott- och föreningsförvaltningen förvaltar området och svarar för områdets utveckling.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 23 november 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.937830544038574,57.68974724790296]},"properties":{"id":"BN1475/15","name":"Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid Majvallen","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid Majvallen","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1475/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1475/15
 • Diarienummer FK FN0649/15
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Kungsladugård, Majornas 3dje rote, Slottsskogen, och Stigberget i Göteborg (Majvallen).

Kontaktuppgifter

Disa Pettersson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 75
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.