Plan- och byggprojekt

Angered - Bostäder mm. i nordöstra Gårdsten (BoStad2021)

Syftet med förslaget är att möjliggöra för cirka 400 nya lägenheter och radhus, varav 200 är en del av BoStad2021, dessutom en ny skola. Detaljplanen väntas förbättra tillgängligheten, orienterbarheten och tryggheten i området genom en mer varierade bebyggelse. Projektet syftar till att koppla samman Gårdsten med Lövgärdet.Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Trafikkontorets arbeten påbörjades 2018.
Ny gångväg kommer att byggas längs Kryddvägen. Gårdstensvägen byggs om med timglasbusshållplats och ges en stadsmässigt karaktär.


Trafikkontorets arbeteh beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2018-02-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5431.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.031911775782774,57.810370963067086]},"properties":{"id":"BN1425/15","name":"Angered - Bostäder mm. i nordöstra Gårdsten (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Angered - Bostäder mm. i nordöstra Gårdsten (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1425/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 89
 • Planerade bostadsrätter 36
 • Övrigt 66 lägenheter påbörjades 2018 av Egnahemsbolaget. 48 hyresrätter färdigställdes av BoTrygg samt 41 hyresrätter av Egnahemsbolaget 2021 36 bostadsrätter färdigställdes 2021 av Egnahemsbolaget.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1425/15
 • Diarienummer FK FN4940/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder mm. i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018
 • Projektavslut 2021

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Robin Zachrisson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681326
 • E-post robin.zachrisson@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborg Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.