Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken

Inom planområdet finns några kvarter längs Götaleden fördelat på bostäder, verksamheter och aktiva bottenvåningar. Här är också de västra uppgångarna från Västlänkens station vid Centralen, den nya entrén för tågpendlare och en möjlighet att ge Nordstan en attraktiv och välkomnande sida mot norr och öster.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.96946794894949,57.71041027896629]},"properties":{"id":"BN1345/15","name":"Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken","address":"","preamble":"","header":"Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1345/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1345/15
 • Planens formella namn Bostäder, verksamheter och uppgångar för västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelen Nordstaden och Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Emir Aganovic

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031- 368 16 08
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.