Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan

Stadsdel Backa.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för BmSS (Bostäder med särskild service) med åtta lägenheter och tillhörande angöring, återvinningshus/förråd, gårdsmiljö och parkeringsplatser. Ambitionen är att gångförbindelsen som idag löper från Åketorpsgatan till Plockerotegatan bevaras.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1175/15
Diarienummer FK
FN5955/18
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan, inom stadsdelen Backa.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad