Plan- och byggprojekt

Högsbo - bostäder vid Högsbogatan

Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Projektet innehåller flerbostadshus i form av sex punkthus med ca 180 lägenheter, placerade längs med Högsbogatan.

Vad händer just nu?

35 hyresrättslägenheter färdigställdes av Wallenstam i oktober 2010. Riksbyggen har färdigställt det sista huset av tre.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.929744448220392,57.67486495179176]},"properties":{"id":"BN1087/04","name":"Högsbo - bostäder vid Högsbogatan","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - bostäder vid Högsbogatan","body":"Inflyttning - färdigställt. - Ca 180 lägenheter","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1087/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 35
 • Planerade bostadsrätter 92

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1087/04
 • Diarienummer FK FN0650/05

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2008
 • Byggstart 2008-10-30
 • Projektavslut 2011-01-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.