Plan- och byggprojekt

Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Friidrottsanläggningen i Björlanda blir viktig för skolorna på Hisingen, som idag måste ta sig in till Ullevi för att utöva friidrott. Obligatoriska idrottsdagar måste idag förläggas till Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered, allt på långa avstånd från Hisingen. Den nya anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till renodlad fotbollsarena.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5524.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.841478128152128,57.76326868398916]},"properties":{"id":"BN0901/16","name":"Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0901/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0901/16
 • Diarienummer FK FN1371/18
 • Planens formella namn Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Jennie Andreasson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 26
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.