Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Den nya översiktsplanen har en fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led. Den innehåller utvecklingsstrategier för hur Högsbo-Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Staden kan växa österut genom att bygga om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och genom att Högsbo industriområde omvandlas till blandad stadsmiljö med bostäder, verksamheter, offentlig service och parker. En ny spårväg ger stark kollektivtrafik till den nya stadsdelens invånare. Även delar av Sisjöns industriområde får förutsättningar att omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Planen innehåller också rekommendationer för park- och naturområden, bebyggelseutveckling, mobilitet och infrastruktur, kulturmiljö, näringsliv och handel samt vatten och klimat.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Granskningsutställningen för Göteborgs nya översiktsplan med fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag hammarskjöldsleden är nu avslutad. Nästa steg är att byggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna den nya översiktsplanen. Det förväntas ske runt årsskiftet 2021/2022, Därefter ska kommunfullmäktige fatta sitt beslut om att anta den nya planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0896/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området