Plan- och byggprojekt

Säve - Program för Säve flygplats

Det är ont om större sammanhängande markområden för nyetablering av verksamheter inom kommunen. Programmets syfte är att utreda lämpligheten och möjligheten att utveckla ett större sammanhängande verksamhetsområde (både störande och icke-störande verksamheter, kontors-/företagsytor samt lager och logistik) och samtidigt bevara pågående markanvändning för delar av flygplatsen.

Vad händer just nu?

Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.87231620928588,57.7778883930361]},"properties":{"id":"BN0882/20","name":"Säve - Program för Säve flygplats","address":"","preamble":"","header":"Säve - Program för Säve flygplats","body":"Program - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0882/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0882/20
 • Diarienummer FK FN6175/20
 • Planens formella namn Program för Säve flygplats

Kontaktuppgifter

Fredrik Andersson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 33
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Paula Franco De Castro

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 81
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Kristina Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 96
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat