Plan- och byggprojekt

Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv

Ändringen avser att möjliggöra för en byggnad med sammanhängande fasad för kvarteret Kromet, längs med Hisingsbrons sydöstra sida, med bibehållen funktion för trappan i kvarterets sydvästra hörn. Funktionen avser en trappa tillgänglig för allmänheten som förbinder Hisingsbron med gatan nedanför så som den är reglerad i gällande plan. Ytterligare byggrätt på kvartersmark tillskapas. Ändringen syftar även till att möjliggöra för en spillvattenpumpstation inom allmänplatsmark på gata på Hisingsbrons västra sida.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-05-16, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5601.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.969650424977889,57.71287053415998]},"properties":{"id":"BN0881/21","name":"Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv","address":"","preamble":"","header":"Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0881/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0881/21
 • Planens formella namn Ändring, för trappa och pumpstation, av del av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.