Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn – Förskola vid Sunnerviksgatan

Planillustration Magnus larsson

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga en förskola inom fastigheten Kyrkbyn 732:77 m.fl. Därutöver ska även möjligheten att komplettera planen med bostäder studeras. Vidare ingår ett område norr om Sunnerviksgatan som planläggs som lokalgata och används som vändplats och angöring för hämtning/lämning till Jättestensskolan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2016-01-06. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5337.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.904388140087494,57.719150224236046]},"properties":{"id":"BN0862/08","name":"Kyrkbyn - Förskola vid Sunnerviksgatan","address":"","preamble":"","header":"Kyrkbyn - Förskola vid Sunnerviksgatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0862/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0862/08
 • Diarienummer FK FN0586/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskola vid Sunnerviksgatan inom stadsdelen Kyrkbyn

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Thomas Franzén

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 72
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.