Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för blandstad; bostäder, lokaler, kontor, förskola, allmänplats, grönytor och kulturvärden m.m. för att bidra till stadsutveckling i Gamlestaden samt att koppla ihop och förstärka stråken i Gamlestaden och mot Bagaregården.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är i uppstartsfasen


Läs mer om Gamlestaden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.010052921809242,57.72551600985965]},"properties":{"id":"BN0837/20","name":"Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan","address":"","preamble":"","header":"Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0837/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0837/20
 • Diarienummer FK FN6850/20
 • Planens formella namn Detaljplan för Blandstad vid Byfogdegatan inom stadsdelen Bagaregården

Kontaktuppgifter

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 14
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivana Markovic

Planarkiterkt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 99
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborg Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.