Plan- och byggprojekt

Stora Torp - ca 450 nya bostäder längs Delsjövägen

Illustration över området

I en ny detaljplan för området kring Stora Torp har ca 450 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus byggts istället för det gamla TV-huset (Synvillan). Fler bostäder kräver även en utökad infrastruktur, så för att få ett säkrare trafikflöde kommer en ny cirkulationsplats att byggas samtidigt som cykelbanan byggs ut till ett pendelcykelstråk..

Vad händer just nu?

Projektet har byggstartats och av de ca 450 nya bostäder som är planerade att byggas på området är majoriteten färdigbyggda och inflyttning genomförd.Trafikkontorets arbeten påbörjas våren 2019:Pendelcykelstråk -
Utbyggnad av pendelcykelstråk pågår etappvis från Munkebäck till Sankt Sigfrids plan. I det som vi på Trafikkontoret kallar för ”Pendelcykelstråk Delsjövägen etapp 1” byggdes pendelcykelstråk på sträckan Virginsgatan - Storatorpsvägen. Nästa etapp, som pågår nu är dels en delsträcka från Storatorpsvägen-Delsjögrillen. delsträcka från Delsjögrillen-Sankt Sigfrids plan.Ledningsarbeten -
I samband med arbetena på delsträckan Storatorpsvägen-Delsjögrillen lägger vi bland annat ny dränering och fiberkablar, därav ledningsschakterna. I den nu pågående entreprenaden är arbetena samordnade med de olika ledningsägande bolagen så att det inte ska behöva göras schaktarbeten på sträckan under många år framöver (såvida det inte skulle uppstå någon akutåtgärd på grund av att någon ledning går sönder eller liknande).Cirkulationsplats och färdigställande av gator -
Vi utför byggnation av cirkulationsplats i höjd med Bögatan samt färdigställande av gatorna i det nybyggda bostadsområdet Örgryte Torp
Tidigare arbeten i området som utförts senaste åren -

· Park- och Naturförvaltningen har färdigställt grönytorna i det som kallas brämet, mellan det nybyggda bostadsområdet och Delsjövägen, och i samband med det lagt dränering för grönytorna. Denna ledning ligger på den södra sidan om gång- och cykelvägen.

· Kretslopp och Vatten har gjort en åtgärd på en befintlig gammal ledning, detta också i det så kallade brämet.Under "Information" i menyn till höger hittar du en karta.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.015177665697042,57.69970124338538]},"properties":{"id":"BN0818/06","name":"Stora Torp - ca 450 nya bostäder längs Delsjövägen","address":"","preamble":"","header":"Stora Torp - ca 450 nya bostäder längs Delsjövägen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Byggande av 450 nya bostäder pågår.","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0818/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 150
 • Planerade bostadsrätter 300
 • Planerade villor/radhus 48
 • Övrigt Totalt drygt 500 bostäder i radhus och flerfamiljshus. Älvstranden utveckling AB ansvarar för utvecklingen av området. 129 bostadsrätter byggstartades fjärde kvartalet 2014. 2015 96 lägenheter med bostadsrätt byggstartades andra kvartalet 2015 av HSB. 87 lägenheter med bostadsrätt byggstartades av Skanska. 2016 59 lägenheter färdigställdes andra kvartalet 2016 av HSB (Brf Studio 1) 70 lägenheter med bostadsrätt och 24 småhus med äganderätt färdigställes 2016 av Bonava. 2017 59 lägenheter med bostadsrätt färdigställdes av BRF Studio 1. 2018 155 hyresrätter och en gruppbostad färdigställdes 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0818/06
 • Diarienummer FK FN1077/06
 • Planens formella namn Bostäder vid Stora Torp inom stadsdelen Torp

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2014
 • Byggstart Andra kvartalet 2014, inflyttning 2016-2019
 • Inflyttning 2019 andra halvåret
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Manne Wahlberg

Älvstranden Utveckling AB
 • Telefon 031-368 96 97
 • E-post manne.wahlberg@alvstranden.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - utställning II

  Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 12. Information