Plan- och byggprojekt

Göteborgs universitet - Nya kontorslokaler

SDN Centrum. Stadsdel Vasastaden och Lorenberg.

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för att samla studentservice och den gemensamma förvaltningen för Göteborgs universitet, som idag hyr lokaler på ett flertal platser, i en ny byggnad i nära anslutning till det stora studentstråket längs med Vasagatan. Universitets behov omfattar 8000 kvm bruttoarea. Programmet studerar fem lokaliseringsalternativ, fyra gäller nybyggnad och ett gäller om- och nybyggnad.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att avbryta programarbetet. Detta beslut utgör inte ett ställningstagande till ett eventuellt framtida planarbete.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0735/04
Planens formella namn
Program för Kontorslokaler för Göteborgs universitet inom stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg.

Handläggare