Plan- och byggprojekt

Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg

Stadsdel Björlanda.

Detaljplan avser möjliggöra för småindustri, kontor och lager inom fastigheten Helgered 32:1. Planområdet är obebyggt, men föreslås ges en större byggrätt än idag vilket ger utrymme för fler företag att etablera sig i kommunen.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0727/13
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Privat