Plan- och byggprojekt

Program - Redegatan

Stadsdel Älvsborg.

Programmets syfte är att på ett övergripande sätt beskriva planeringsförutsättningarna för omvandling av området Redegatan inför kommande detaljplanearbeten. Det finns behov av att skapa en struktur och stadsmiljö så att omvandlingen kan bidra till ett lokalt stadsliv och komplettera med det som saknas i området. Programmet ska också beskriva förhållanden mellan nya bostäder och befintliga verksamheter.

Vad händer just nu?

Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0725/19
Planens formella namn
Program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg

Handläggare