Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och påbyggnad av HK3 samt att skapa två nya byggrätter i anslutning till HK3. Området runt HK3 skall öppnas upp och bli en integrerad del av Gamlestaden. Området skall förtätas och tillåta en blandning av olika funktioner så att en god helhetsverkan nås. De höga kultur- och naturvärdena som finns i befintlig byggnad och omgivande miljöer skall bevaras och utvecklas.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Öppet hus
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett öppet hus onsdagen den 18 maj kl 17 – 19 på Hornsgatan 1 (SKF:s gamla huvudkontor) i Gamlestaden.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-06-07

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.01221901585404,57.72880207883424]},"properties":{"id":"BN0707/20","name":"Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0707/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0707/20
 • Diarienummer FK FN6715/20
 • Planens formella namn Detaljplan för blandstad vid Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Ivana Markovic

Planarkiterkt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 99
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 02
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Nordvall Forsberg

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 73
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.