Plan- och byggprojekt

Backaplan - Program för Backaplan

Stadsdel Backa, Kvillebäcken, Tuve, Tingstadsvassen och Lundbyvassen.

Programarbetet syftade till att omvandla Backaplan från ett befintligt handels- och verksamhetsområde med stora asfalterade ytor till en attraktiv tätbebyggd blandstad. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med ca 7000 bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Se programförslaget som 3D visualisering i dialogverktyget Cityplanner

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 23 april 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - inför godkännande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0698/16
Planens formella namn
Program för Backaplan, inom stadsdelarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och Lundbyvassen

Handläggare

Markägare

Huvudsakligen privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området