Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder i Amhults By

Stadsdel Torslanda.

Planområdet ligger ca 400 m norr om Amhult torg. Amhults by består idag av 7 bebodda fastigheter av varierande storlek. Detaljplaneförslaget ger möjlighet till förtätning med 5 nya byggrätter för enbostadshus samt ett område för grupphusbebyggelse. De tillkommande bostäderna planeras inom den befintliga strukturen och inga omkringliggande grönområden kommer beröras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2014-06-26. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5230.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
18 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0694/03
Diarienummer FK
FK0303/05
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Amhults By

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016-03-25
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.