Plan- och byggprojekt

Tynnered - Bostäder vid Rubingatan

Stadsdel Tynnered.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder längs Rubingatans västra sida genom sex flerbostadshus. Byggnaderna ska uppföras om cirka 20 000 kvadratmeter BTA, vilket motsvarar cirka 220 lägenheter. Tillskottet av nya bostäder bidrar med att stärka underlaget för pågående utveckling vid stadsdelstorget, Opaltorget. Vidare är syftet att skapa ett attraktivt boende med närhet till service, kollektivtrafik, rekreation och skola.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samråds- och informationsmöte
Välkommen till samrådsmöte onsdagen den 8 september kl 17.30.
Länk till digitalt samrådsmöte.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-09-22

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0674/15
Diarienummer FK
FN7777/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Rubingatan inom stadsdelen Tynnered

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad