Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan (BoStad2021)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.


Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.
Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-01-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5384.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.92676949698433,57.663256049967046]},"properties":{"id":"BN0667/14","name":"Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan (BoStad2021)","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0667/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Här planeras för 320 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0667/14
 • Diarienummer FK FN4451/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Nymilsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

 • Projektstart Hösten 2014
 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Jennie Gavér

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-507 228
 • E-post jennie.gaver@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Kommunen -markanvisning har genomförts

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.