Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

SDN Lundby. Stadsdel Kyrkbyn.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för att komplettera bebygelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn med ca 70 bostäder. På platsen finns idag en förskola med sex avdelningar som ska utökas med två avdelningar och integreras i den nya bebyggelsen. I programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, har platsen pekats ut som lämplig för en varsamt förtätning.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0656/14
Diarienummer FK
FN2393/14

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun