Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Bostäder och kontor vid Volrat Thamsg. Etapp 2

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Planförslaget innebär att pröva möjligheten att uppföra ca 30 bostäder på fastigheten Johanneberg 15:26 som komplement till nuvarande kontor. Planen är en utbruten del av den större detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-02-01. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5323.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0652/15
Diarienummer FK
FN0471/08

Handläggare

Markägare

Privat