Plan- och byggprojekt

Frihamnen - Program för Frihamnen och del av Ringön

Stadsdel Lundbyvassen och Tingstadsvassen.

Syftet med detta program är att, i form av ett dynamiskt ramverk, ange förutsättningar och riktlinjer för att Frihamnen och delar av Ringön ska kunna bli en del av den täta och stadsmässigt blandade innerstaden, med ett innehåll av arbetsplatser, service, socialt blandat boende, parker och god kollektivtrafik. Programarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven och för att knyta samman stadens norra och södra delar. Det dynamiska ramverket ska stödja och driva på en utveckling mot en social-, ekologisk- och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i Frihamnen. Programarbetet syftar även till att tillgängliggöra vattnet och kajerna och till att tydliggöra och låta de historiska lämningarna vara karaktärsbildande. Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner. Syftet är att avgränsa och redovisa en första utbyggnadsetapp av bebyggelsen samt placering och inriktning för en stadspark samt redovisa hur Frihamnen kan utformas till Göteborgs 400-års-jubileum 2021. Programsamrådet är nu avslutat och godkänt av byggnadsnämnden. Visionsbild: White arkitekter.
Frihamnen uppdatering av program
Frihamnen detaljplan 1
Frihamnen detaljplan 2
stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/

Vad händer just nu?

Sedan 2018 har ett fördjupat arbete med helheten för Frihamnen pågått. Under tiden har arbetet med detaljplanen varit pausat. Arbetet med helheten är nu avslutat och gällande Program för Frihamnen och del av Ringön ska uppdateras, samtidigt som detaljplanearbetet startas upp igen.
Se bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0652/12
Diarienummer FK
FN0642/13
Planens formella namn
Frihamnen och delar av Ringön - program för detaljplan inom stadsdelen Lundbyvassen och Tingstadsvassen

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun genom fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB