Plan- och byggprojekt

Program - Lindholmen

Stadsdel Lindholmen och Lundbyvassen.

Programarbetets syfte är att möjliggöra för en utveckling av Lindholmen i enlighet med Vision Älvstaden. Programarbetet ska studera möjligheterna för en framtida blandstad med närhet till bostäder, arbetsplatser, handel, grönska samt kommunal- och offentlig service där en sammanhållen och integrerad stadsstruktur med tydliga stråk kopplar samman Lindholmen med de kringliggande stadsdelarna samt med södra Älvstranden.

Vad händer just nu?

Programarbetet är i ett relativt tidigt skede. Just nu pågår flera parallella skiss- och utredningsarbeten som en del i framtagandet av samrådshandlingar.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0637/16

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privat