Plan- och byggprojekt

Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)

Stadsdel Bö.

Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Bö 37:4 till två fastigheter för nybyggnad av ett bostadshus inom södra delen av fastigheten. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplaner II-865 och II-1544 med planbestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelning III-3977).

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0633/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad och del av detaljplan för del av stadsdelen Bö inom stadsdelen Bö

Handläggare

Markägare

Privat