Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder vid Karlagatan

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadshus med cirka 30 lägenheter kan byggas. Planen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Garage med 17 bilplatser anordnas under gården. Det nya huset ligger högt och blir väl synligt från flera platser i staden.
Förslaget tar i anspråk en mindre del av Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken. Kopplingen till parken från gatan är kvar genom att en ny gångväg med trappa anläggs väster om det nya huset. Ny vändplats vid Karlagatan utformas för backvändning med sopbil. De parkeringar som finns vid vändplatsen i dag tas bort.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-02-21, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5533.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.001878882579724,57.71016253729405]},"properties":{"id":"BN0622/10","name":"Lunden - Bostäder vid Karlagatan","address":"","preamble":"","header":"Lunden - Bostäder vid Karlagatan","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0622/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0622/10
 • Diarienummer FK FN2215/11
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Karlagatan, inom stadsdelen Lunden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.