Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

Allmänplats ny väg och bro över Säveån.
Den nya förbindelsen över Säveån är en del av den samlade trafiklösningen i Gamlestaden.

Vad händer just nu?

Det kompletterande samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.013242438809922,57.72764370441212]},"properties":{"id":"BN0616/14","name":"Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan","body":"Plan - kompletterande samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0616/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0616/14
 • Diarienummer FK FN3554/15
 • Planens formella namn Detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Lii Tiemda

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Maria Brandt

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 67
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - kompletterande samråd

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.