Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att komplettera med nya bostäder utefter Hagforsgatan, på befintlig parkeringsyta mellan Hagforsgatan och Torpakolonin. Sammanlagt bedöms ca 200 nya bostäder kunna byggas i lamellhus. De föreslagna byggnaderna är placerade så att de befintliga husen fortfarande kommer ha kontakt med koloniområdet. Parkering för nya och befintliga bostäder i området ordnas i parkeringsdäck vid Uddeholmsgatan, i garage under den nya bebyggelsens gårdar och som markparkering. En transformatorstation och en återvinningsstation föreslås flyttas.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämndens beslutade den 24 september 2019 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.042524227093828,57.72253726915037]},"properties":{"id":"BN0600/14","name":"Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan","body":"Plan standardförfarande - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0600/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0600/14
 • Diarienummer FK FN1604/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Hagforsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - samråd II

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - avbrutet

 6. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.