Plan- och byggprojekt

Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155. Tvärförbindelsen syftar till att avlasta trafiken på Kongahällavägen och genom Torslanda centrum. Syftet är också att ge bättre förutsättningar för de prioriterade trafikslagen (kollektivtrafik, gång och cykel).

Vad händer just nu?

Just nu deltar vi som planstöd i Trafikkontorets arbete med en genomförandestudie.

Läs mer om genomförandestudien här


Framtagande av Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har påbörjats. Hösten 2021 kommer arbetet med att ta fram samrådshandlingar starta.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.805349971597252,57.72597740848386]},"properties":{"id":"BN0595/20","name":"Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda","address":"","preamble":"","header":"Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0595/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0595/20
 • Diarienummer FK FN6547/20
 • Diarienummer TK TN8428/20
 • Planens formella namn Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Syrhåla och Lilleby

Kontaktuppgifter

Cecilia Sjölin

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 08
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Christian Jönsson

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Sara Johansson

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 61
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.