Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Program för Slakthusområdet

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Programmets övergripande syfte är att visa på en framtida utveckling av Slakthusområdet som en integrerad stadsdel med blandstadskaraktär. Målet med programmet är att utreda förutsättningarna att komplettera området med bostäder, verksamheter samt offentliga och gröna miljöer och visa var och i vilken omfattning detta är lämpligt. Vidare ska programmet visa hur infrastrukturen i området ska utvecklas för att staden ska hänga samman. Programmet ska redovisa förslag på lösning till hantering av stigande vatten från Göta älv och Säveån.

Vad händer just nu?

Programarbetet befinner sig i startskedet vilket innebär att vi just nu undersöker förutsättningarna i området samt behov av utredningar och dialog.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0587/18
Planens formella namn
Program för Slakthusområdet

Handläggare

Markägare

Higab, Klövern, Göteborg Energi AB m.fl.