Plan- och byggprojekt

Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med näringslivsaktörer samverkar och stärker varandra. En utvecklingspotential av stort värde för regionen och riket uppnås genom en direkt koppling mellan forskning, undervisning, klinisk verksamhet samt näringsliv inom Life Science. Målet är att öka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft inom Life Science, skapa ett internationellt center och i förlängningen förbättra folkhälsan. Den nya bebyggelsen omfattar ca 150 000 kvm BTA. Rivning av befintliga byggnader är ca 50 000 kvm. Hållplats Sahlgrenskas huvudentré förskjuts västerut och byggs över med en huskropp som binder samman de olika verksamheterna. Utvecklingen av området ska förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt möjliggöra attraktiva stadsrum och mötesplatser. Den föreslagna bebyggelsen minskar den barriär som Per Dubbsgatan i dag utgör för allmänheten genom att skapa ett gångstråk ovanpå byggnaden över gatan. Detaljplanen ska ge förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

En enkel 3D-modell där du själv kan se byggnaderna från olika vinklar visas här >>

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-01-05, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5570.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959147328583327,57.68369515816726]},"properties":{"id":"BN0563/13","name":"Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan","address":"","preamble":"","header":"Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0563/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0563/13
 • Diarienummer FK FN3705/12
 • Planens formella namn Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.