Plan- och byggprojekt

Olofstorp - stängning av utfart mot Gråbovägen

Foto: stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att ta bort befintlig möjlighet till infart/utfart mot Lerumsvägen från Gråbovägen. Planförslaget innebär att befintlig utfart får ändrad markanvändning, till allmänplats natur, parkering och återvinningsstation. Befintlig utfart kommer ej att kunna nyttjas för trafik, men kan fungera som parkering för pendlare och som plats för återvinningsstation.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-03-18). Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.160114811006384,57.80293828053939]},"properties":{"id":"BN0555/11","name":"Olofstorp - stängning av utfart mot Gråbovägen","address":"","preamble":"","header":"Olofstorp - stängning av utfart mot Gråbovägen","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0555/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0555/11
 • Diarienummer FK FN1131/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Stängning av utfart mot Gråbovägen i Olofstorp

Kontaktuppgifter

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.