Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna sig mer mot allmänheten. Med nya kopplingar, bearbetad grönstruktur samt bebyggelse i strategiska lägen ska området utvecklas utifrån sin historia samt framtida anspråk. Detaljplanen innebär en utveckling av kvarteret Artisten vid Renströmsparken samt möjliggör en uppgång för Västlänken.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-06-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5518.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.983364899875813,57.69613643988817]},"properties":{"id":"BN0548/11","name":"Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0548/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0548/11
 • Diarienummer FK FN5410/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Higab och Parkeringsbolaget

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.