Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan

Syftet med förslaget är att möjliggöra för cirka 120 nya studentbostäder och fyra förskoleavdelningar vid Kungsladugårdsskolan. Förslaget innebär att befintlig förskolebyggnaden rivs och ersätts i den nya byggnaden. Ett gemensamt kök och en matsal för förskolans och Kungsladugårdsskolans elever kommer även att placeras i den nya byggnadens markplan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-12-23, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5559.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.922081852896175,57.684324250144215]},"properties":{"id":"BN0543/14","name":"Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan","address":"","preamble":"","header":"Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0543/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0543/14
 • Diarienummer FK FN3173/14
 • Planens formella namn Detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad samt SGS studentbostäder

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.