Plan- och byggprojekt

Centrum - Bostäder vid Bohusgatan

Stadsdel Heden.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en exploatering för bostadsändamål av fastigheten Heden 22:10 som idag nyttjas som parkering. Planförslaget innebär exploatering med cirka 200 bostäder i volymer på mellan 5 och 16 våningar och i markplan med handel, kontor och centrumverksamhet. Med ett tillskott av bostäder och verksamhetslokaler i ett område som idag präglas av kontor kan området och gaturummet vitaliseras och ges en ökad känsla av trygghet och Bohusgatan kan utvecklas till att bli ett mer levande stråk i staden.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-06-10. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5290.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0540/08
Diarienummer FK
FN5070/12
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Bohusgatan inom stadsdelen Heden

Handläggare

Markägare

Privat