Plan- och byggprojekt

Lundby - Järnvägstunnel möjliggör bostäder vid Säterigatan

Stadsdel Sannegården.

Detaljplanen innebär att tät sammanhängande bebyggelse kan uppföras för att bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby. Detta möjliggörs i och med Trafikverkets arbete med att förlägga hamnbanan, som går förbi Eriksberg och Krokängsparken, i tunnel. Cirka 1100 bostäder (bostadsrätter och hyresrätter), minst 7000 m² verksamhetsyta och 1-2 förskolor kan byggas och parkområden och gator kan anläggas.

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 5-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Gena gång- och cykelförbindelser från norr till söder är viktiga för att binda ihop området med omgivningen. Terrängen är utmanande och vissa kopplingar måste ske med trappor, men ett rutnät möjliggör en silning av rörelserna som ska göra att området används och upplevs tryggt.

Färdigställande och inflyttning av flertalet planerade bostäder kan ske först när Hamnbanans tunnelutbyggnad inom området är klar vilket beräknas till cirka år 2021.
Mer information om hamnbanan finns på Trafikverkets webbsida

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-09-08, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5316.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0532/13
Diarienummer FK
FN5156/13
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Säterigatan inom stadsdelen Sannegården.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun, Älvstranden Utveckling AB och JM