Plan- och byggprojekt

Stampen - Ändring och upphävande av detaljplan

Syftet med planen är att bekräfta befintliga byggnadsdelar som idag saknar planstöd och att möjliggöra ett tillskott om cirka 10 nya lägenheter och cirka 200 kvm hotell.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-01-28, vilket betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5478.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.986227470997928,57.70923697807113]},"properties":{"id":"BN0500/12","name":"Stampen - Ändring och upphävande av detaljplan","address":"","preamble":"","header":"Stampen - Ändring och upphävande av detaljplan","body":"Enkel plan - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0500/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0500/12
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan F2183 samt upphävande av del av Ändring av detaljplan 5163 inom stadsdelen Stampen

Kontaktuppgifter

Stefan Rosén

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - överklagad

 6. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.